การศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาของไทย


ปัจจุบันการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารในระดับนานาชาติ หรือการทำธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ การพัฒนาการภาษาอังกฤษในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงได้นำภาษาอังกฤษมาบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ที่ทุกคนจะต้องอาศัยภาษอังกฤษในการติดต่อแลกเปลี่ยนในยุคสังคมข่าวสาร

โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีดังนี้
1.เพื่อให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาอย่างเหมาะสม
2.เพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
3.เพื่อให้มีความสามารถในการฟัง การพูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสาร
4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมของไทยไปสู่สังคมโลกได้
5.เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพได้

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปัจจุบันจะเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงโดยมุ้งให้มีโอกาสฝึกภาษามากที่สุดซึ่งจะมีการนำภาษาอังกฤษมาสื่อในกิจกรรม อย่างเช่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างการถามตอบ การออกคำสั่ง นอกจากนี้การจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง

ฉะนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาโดยมีปัจจัยสำคัญในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามเป้าหมาย และผู้เรียนสามารถที่จะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนการสอนมาปรับใช้กับตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร หรือการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายด้วยใจเรา

ในเรื่องของการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้น การเรียนรู้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่าง ๆ หากจะสามารถเริ่มต้นได้นั้น เบื้องต้นแล้วก็ต้องเริ่มที่จิตใจของเราก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองครับ เพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายเลย ถ้าหากว่าเรานั้น จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากเพื่อน ๆ พร้อมแล้ว ก็เริ่มต้นได้เลยจร้าาาา

เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายด้วยใจเรา

อย่างแรกเลยให้เวลากับการเรียนรู้แกรมม่าอีกรอบ อ่านให้เข้าใจหลายคนอาจจะยังไม่ถนัด แต่การที่เรารู้วิธีการใช้เบื้องต้นก่อน ก็น่าจะดีกว่า แล้วค่อยลองผิดลองถูกกันต่อไประหว่างทาง และเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นการเรียนรู้แกรมม่าใหม่ทั้งหมด เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำไว้ครับ หากเพื่อน ๆ มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษจริง ๆ การเรียนรู้สิ่งนี้ เพื่อไปทดลองใช้ในอนาคตย่อมดีกว่า

แนวทางต่อมาคือการลองอ่าน แล้วก็แปล ซึ่งสิ่งนี้ผมพบว่า ถ้าหากว่าเรานั้น สามารถเรียนรู้ด้วยการแปลธุรกิจทางธุรกิจออนไลน์แล้วหล่ะก็ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมดีกว่าแน่นอน เพราะหากเราแปลบ่อย การซึมซับในเรื่องของภาษาอังกฤษก็จะมีเข้ามามาก นั่นเองครับ ดังนั้นเห็นเขาแนะนำว่าให้หาเอกสารมาแปลวันละ 1 A4 ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากนั่นเอง

ลำดับต่อมาในเรื่องของการฟังและพูดนั้น ตอนนี้เรามีสื่อดี ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Youtube หรือว่าสื่อต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะสามารถเรียนรู้ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง